SOPIMUSEHDOT

Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa asiakkaan ja Sivuverstaan solmimaa yhteistyösopimusta (jälj. "Sopimus"). Yleisiä sopimusehtoja (jälj. "YSE") sovelletaan, ellei sopijapuolten kesken ole toisin kirjallisesti sovittu.


 1. OSAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET

Osapuolet sitoutuvat Sopimukseen liittyvässä toiminnassaan noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä palvelukohtaisia yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä kuten hyvää perimistapaa.


 1. SOPIMUKSEN SYNTY

Sopimus syntyy, kun asiakas tekee tilauksen Sivuverstaalle kirjallisesti, sähköpostitse tai internetsivujen kautta tilauslomakkeella. Jokaisesta tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tai postitse sekä lasku. Tilaus on sitova eikä peruutusoikeutta ole. Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on toimitettava laskun ja tilausvahvistuksen vastaanottamisesta 8 päivän sisällä yhtiölle.


 1. TIEDOTTAMINEN

Osapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedon kaikista yhteistyön kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivytystä.


 1. HINNAT, HINTOJEN MUUTOKSET JA MAKSUEHDOT

Sopimukseen perustuvat Sivuverstaan palkkiot ja kulut laskutetaan kutakin palvelua koskevan hinnaston mukaan. Palveluhinnaston hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Sivuverstas laskuttaa asiakkaalta kotisivupaketin olemassa olevan hinnaston mukaan heti tilauksen saatuaan. Ylläpitopalvelu laskutetaan asiakkaalta 12 kuukauden jaksoissa, aina alkavan jakson alussa. Laskuissa noudatetaan 14 päivän netto maksuehtoa.

Sivuverstas sitoutuu toteuttamaan asiakkaan tilaaman internetsivuston 30 vuorokauden kuluessa tilauksesta. Jos sivustoa ei voida toteuttaa valmiiksi kyseisessä ajassa asiakkaasta johtuvista syistä, täytyy kotisivupaketista lähetetty lasku maksaa kuitenkin eräpäivään mennessä.


 1. LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO

Osapuolten välinen yhteistyö on luottamuksellista. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ammatti- ja liikesalaisuudet. Tämä sopimuskokonaisuus kuuluu ammattisalaisuuden piirin eikä sitä tai sen osia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle paitsi milloin se on tarpeen osapuolen lainmukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai laillisen edun valvomiseksi.

Osapuolilla on oikeus käyttää Sopimuksen syntyä ja olemassaoloa referenssinä viestinnässään ja markkinoinnissaan.


 1. TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

Tuotteiden ja palvelujen sisältö määräytyy kulloinkin voimassaolevien palvelu -ja tuotekuvausten mukaisesti.

Tilatessaan kotisivupaketin sitoutuu asiakas samalla tilaamaan kotisivujen ylläpitopaketin. Ylläpitopalveluvaihtoehdot on esitetty Sivuverstaan hinnastossa. Sopimuksen allekirjoituksella asiakas todistaa tutustuneensa hinnastoon.

Sivuverstaan toteuttamat kotisivut on suunniteltu toimimaan optimaalisesti Sivuverstaan tarjoamilla palvelimilla ja kotisivuja ei voida siirtää muille palvelimille ylläpitopaketin voimassaoloaikana eikä sen jälkeen.


 1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Kotisivupaketin hinta on kertaluontoinen. Ylläpitosopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan jatkuvana sopimuksena, ja se voidaan irtisanoa päättyväksi 3 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden vaihteessa seuraavaan sopimuskauteen, ellei sitä erikseen irtisanota irtisanomisajan ehdoilla. Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli


 1. KOTISIVUJEN TUOTANTOPROSESSI JA TYYTYVÄISYYSTAKUU

Asiakkaan tilaama kotisivupaketti toteutetaan neljässä vaiheessa. Tyytyväisyystakuuseen kuuluu asiakkaan vaikutusmahdollisuus kotisivujen sisältöön ja ulkoasuun alla luetelluissa neljässä vaiheessa. Jos asiakas haluaa muutoksia vielä näiden vaiheiden jälkeen, laskutetaan muutostöistä tuntiveloitushinnaston mukaisesti.

Tyytyväisyystakuuseen kuuluvat toteutuskierrokset:


 1. VIIVÄSTYSKORKO

Sopimukseen perustuville viivästyneille rahasuorituksille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.


 1. VAHINGONKORVAUS

Osapuolet vastaavat välittömästä vahingosta, joka toiselle osapuolelle on aiheutunut sen vuoksi, että vahingon aiheuttanut osapuoli on tahallaan tai tuottamuksella laiminlyönyt noudattaa yhteistyösopimuksessa, yleisissä sopimusehdoissa tai niiden liitteissä olevaa velvoitetta. Osapuolet eivät vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista.

Sivuverstas ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen toiminnasta.


 1. ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ

Sivuverstas saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin, sekä luovuttaa asiakkaiden tietoja myös yhteistyökumppaneilleen, mikäli asiakas ei ole sitä erikseen yhtiölle kirjallisesti kieltänyt.


 1. FORCE MAJEURE

Sivuverstas ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten kolmannen osapuolen toiminnasta, työtaistelutoimenpiteestä, ylivoimaisesta esteestä tai tapahtumasta jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muuten kohtuuttomia toimenpiteitä todennäköisesti syntyvään vahinkoon verrattuna.


 1. MUUTOKSET SOPIMUKSEEN

Muutokset Sopimukseen tehdään kirjallisesti. Sivuverstaalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja hinnoittelumalleja ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sivuverstas voi muuttaa palveluiden sisältöä mikäli se on tarpeen palvelujen pitämiseksi lainmukaisina, ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.


 1. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Nokian käräjäoikeudessa. Jos asiakkaan koti- tai liikepaikka on ulkomailla, Sivuverstaalla on oikeus saattaa erimielisyydet myös asiakkaan koti- tai liikepaikan yleisen tuomioistuimen tai Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisen yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi.


— END OF TERMS —